Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazza a Zoidberg Com Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1067 Budapest Csengery u. 59 2/15., adószám: 23686386-2-42), mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett Okosdoki Apple&Android Szerviz, (a továbbiakban: „Szerviz”) által nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben jelen szerződés minden annak minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), az utólag nem hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal. 

Az alábbi általános szerződési feltételek kizárólag a Szervizben alkalmazott szerződéskötések esetében érvényesek. A Szervizben történt vásárlás során a felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) és a Szolgáltató között jön létre szerződés.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:               Zoidberg Com Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye:       1067 Budapest Csengery u. 59 2/15

A szolgáltató telephelye: 1133 Budapest Árbóc u. 6

A szolgáltató képviselője:     Pavelcsák József ügyvezető

A szolgáltató elérhetősége:   pavelcsak@gmail.com

telefonszám: +36 30 878 9998

Cégjegyzékszáma:               01-09-973466

Adószáma:                          23686386-2-42

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A tárhely-szolgáltató adatai: Fiberhost-Plus Kft.

4225 Debrecen Északi sor 126.

A szerződés nyelve: magyar

 

 1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 • A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2015. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerviz szolgáltatásinak igénybevételével a jelen ÁSZF-ben foglalt valamennyi szerződési feltételt magára nézve kötelezőnek ismer el.
 • Jelen ÁSZF 2018. május 25. napjától kezdődően, annak visszavonásáig hatályos.
 • A Szolgáltató jogosul jelen ÁSZF egyoldalúan történő módosítására, akként, hogy a módosításokat legkésőbb annak hatálybalépése előtt 11 nappal köteles a weboldalán közzétenni.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerviz weboldalainak tartalma, annak egyes részletei (különösen az azon található grafikai elemek) – a továbbiakban: „Tartalmak” – szerzői jogi oltalom alatt állnak, és Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, amelynek eredményeként tilos ezen Tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül. Szolgáltató a Szerviz weboldalain található Tartalmakra vonatkozó szerzői jogát fenntartja.
 1. Okosdoki.hu szervizében a javítások 90%-a a helyszínen megvárható. Az ügyfél felügyelete alól kikerülő vagy hosszabb (1-2 óránál több) javítások esetében a készülékeket munkalappal vesszük át melyre feltüntetésre kerül az ügyfél személyes adatai (név, cím, telefonszám, email), valamint a készülék(ek) típusa, egyedi azonosítói valamint a hiba leírása. Ezért kérjük, minden estben ellenőrizze a Munkalap “tartozékok” mezőjét, mert a bejegyzések vonatkozásában történt tévedésekért és elírásokért felelősséget nem vállalunk.
 2. A Megrendelő köteles minél pontosabb hibaleírást adni. A pontatlan, vagy valótlan hibaleírásokból eredő késedelem következményeit, valamint az ennek esetleges költségeit a Megrendelő viseli. Amennyiben a készülék javítható, a Megrendelő jogosult eldönteni, hogy kéri-e a javítást és viseli ennek költségét abban az esetben is ha, a javítás műszakilag lehetséges, de nem gazdaságos.
 3. A javítás során a Szolgáltató dönt arról, hogy a javításnak milyen módját választja. A javítási árajánlat közlése során munkatársunk a várható elkészülési határidőről is tájékoztatja a Megrendelőt, ez azonban tájékoztató jellegű, nem bír kötelező erővel, indokolt esetben Szolgáltató jogosult azt meghosszabbítani. Általános esetben a vállalási határidő 5 munkanap.
 4. A készüléken lévő szoftverekért, adatokért (az adathordozók, memóriakártyák tartalmáért) semminemű felelősséget nem vállalunk. Ezért kérjük, minden esetben mentse le fontos, vagy pótolhatatlan adatait mielőtt készülékét javításra leadja, mivel az a szervizeljárás során megsérülhet vagy elveszthet.
 5. Az átvétel során nem látható, nem tapasztalható, illetve nem jelzett hibák rögzítése nem zárja ki azok átvételkori meglétét, mechanikai sérülést szenvedett eszközök még abban az esetben is, ha külső sérülés nem látható rajtuk és az eszköz működőképes a belső integrált áramkörök sérülése következtében működésképtelenné válhatnak.

– Beázott készülékek javítása esetén előfordulhat egyéb rejtett hiba megjelenése

Alaplapi javítások esetén fennáll annak az esélye, hogy rejtett hibák merülnek fel, melyeket előzetesen nem lehet kimérni, csak javítás közben derülnek ki. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a készülék akár meg is állhat, vagy teljesen használhatatlanná válik. Az ilyen jellegű javításokat minden esetben a Megrendelő felelősségére bízva vállaljuk.

Ilyen esetekben a Szolgáltató a felelősséget nem vállalja.

 1. A szolgáltatás elkészüléséről (javítási árajánlat, vagy a javítás elkészülte) az átvétel során rögzített elérhetőségeken (telefon, email) értesítjük a Megrendelőnket. Az első értesítést követő 30 napig a Munkalapon szereplő tételeket díjmentesen tároljuk Ezt követően tételenként napi 100 Ft. nettó tárolási költséget számlázunk ki. 60 nap elteltével a tételeket értékesíthetjük, mely után a munkadíjat, a tárolási költséget valamint 10% kezelési költséget vonunk le. Amennyiben a Megrendelő nem elérhető, a harmadik sikertelen értesítési kísérlet időpontjától számítandóak a fenti határidők.
 2. A készülék minden esetben (bevizsgálás és egyéb javítás esetén is) legkorábban a Szolgáltató által megjelölt időpontban vehető át.
 3. Készüléket csak a Munkalap ellenében áll módunkban kiadni. A Munkalap elvesztése, megsemmisülése, vagy olvashatatlanná válása esetén csak akkor áll módunkban visszaadni, ha az átvevő személyi igazolványával igazolt módom megegyezik a Munkalapon szereplő Megrendelővel. Amennyiben ez nem bizonyítható vagy az átvevő megtagadja az azonosítást, a készüléket csak annak a személynek áll módunkban kiadni, aki tulajdonjogát igazolni tudja. (Pl.: nyugtával, számlával; cég esetén a vásárlást igazoló nyugta vagy számlán felül a cég képviseleti jogának igazolásával; nem első tulajdonos estén az adásvételi szerződések megszakítatlan láncolatával.
 4. A készülék visszaadásának további feltétele a munkadíj kiegyenlítése. Amennyiben a javításra bármilyen okból nem kerül sor, a mindenkori szerviz díjszabásban meghatározott bevizsgálási díjat kell megfizetni. Ennek kiegyenlítéséig a Ptk. 397. § (2) bekezdése alapján a birtokunkba került készüléken fennálló törvényes zálogjogunk alapján, a Munkalapon szereplő tételeket nem áll módunkban visszaszolgáltatni.
 5. A javítás során kicserélt hibás alkatrészeket csak abban az esetben szolgáltatjuk vissza, amennyiben a Megrendelő azt előzetesen (legkésőbb a készülék átadásakor) kéri és a Munkalapon ez a fenntartás szerepel. Ellenkező esetben ezeknek a veszélyes hulladék szerinti megsemmisítéséről gondoskodunk.
 6. Szolgáltató kizárja a felelősséget a közvetett és/vagy következménykárok vonatkozásában, továbbá az elmaradt hasznokért, illetve a használatkiesésből eredő esetleges károkért is.
 7. Megrendelő a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogásait a helyszínen a szervizvezetőnél, illetve a szolgáltatónál kifüggesztett felügyeleti szerveknél teheti meg.
 8. Megrendelő hozzájárul a Munkalapon feltüntetett személyes adatai kezeléséhez. A 8. pontban meghatározott eljárás esetében fentieken kívül személyi igazolványszáma (külföldi állampolgár esetén útlevélszáma), lakcímkártyája vonatkozásában is hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
 9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a nem a Szolgáltató által beszerzett beszerelt alkatrészekre, valamint a szolgáltató által beszerzett, de azt más szolgáltató esetleg megrendelő általi beépítésre szavatosságot nem vállal.
 10. Szolgáltató által kiadott Munkalap a Kormányrendelet hatálya alá tartozó esetekben jótállási jegynek is minősül, mely jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik. A jótállási igény a “Munkalappal” érvényesíthető.
 11. A jótállási jegy átadása és kitöltése önmagában nem eredményezi a 249/2004. (VII.27.) Kormányrendelet szerinti, illetőleg bármilyen egyéb önkéntes jótállás vállalását, amennyiben a Megrendelő a Ptk. Szerint nem minősül fogyasztónak, illetve amennyiben a szervizmunkát a szerviz szavatosság, vagy jótállás keretében végezte.
 • Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071  Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu 

 • Vagy területi szerveihez:

  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
  Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
  Telefonszám: +36-1 450-2598
  E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu
   
 • Ügyfélszolgálat (rezsipont):

  Hatósági Tanácsadó Iroda:         
  Személyes Ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
  Kedd: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  Csütörtök: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  Péntek: 10.00-12.00
  telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2598
  Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  Pénteken:09.00-13.00                                                                                                                                       

  Fogyasztóvédelmi Rezsipont:
  Személyes Ügyfélszolgálat (1052 Budapest, Városház u. 7.):
  Hétfő: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  Szerda: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  telefonos ügyfélfogadás: +36-1/450-2592
  Hétfőtől- Csütörtökig: 09.00-13.00; 14.00-16.00
  Pénteken: 09.00-13.00    
 • Panasza esetén lehetősége van az alábbi békéltető testülethez fordulni:

  Budapesti Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  Név: Dr. Baranovszky György
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
   
 • A magyarországi békéltető testületek listáját itt találja: 
  http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html
   
 • A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
   
 • Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
   
 • A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr